• شرکت فولاد لوشان
  • شرکت فولاد لوشان
  • پروژه آتیه
  • پروژه آتیه 1
  • کشتی رانی جنوب
  • بازدید معاونت محترم مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی جناب مهندس حیدری و ریاست محترم نظارت راه اصلی جناب مهندس پیروی  از " کارخانه آهن و فولاد لوشان"

شرکت فولاد لوشان

شرکت فولاد لوشان

013-33253710-11
چارت سازمانی
شرح ساختار سازمانی و واحدهای مرتبط با شرکت آهن و فولاد لوشان
شرکت آهن و فولاد لوشان با دارا بودن بیش از 220 نفر پرسنل ثابت و بالغ بر 50 نفر پرسنل پیمانی در واحدهای مختلف به شرح ذیل، مشغول به فعالیت می باشد.
1-    واحد مدیریت و مشاوران                                                                           7 نفر
2-    واحد مالی، اداری و بازرگانی                                                                     15 نفر                                                                      
3-    واحد طراحی و مهندسی                                                                        11 نفر
4-    واحد تولید                                                                                           152 نفر
5-    واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه                                                                  5 نفر
6-    واحد کنترل کیفیت                                                                                  6 نفر
7-    واحد خدمات فنی                                                                                   5 نفر
8-    واحد تحقیق و توسعه                                                                              3 نفر
9-    واحد تدارکات و حمل و نقل                                                                        14 نفر
10-    واحد اجرایی و سیویل                                                                            12 نفر
11-    واحد نصب و پیمانکاران نصب                                                                    برحسب پروژه ها